Child-Giving Kuan-yin (Sung-tzu Kuan-yin)
Ming dynasty
Gilt bronze
Asia, China, , ,

To:



From: