Stele of Vishnu
Pala dynasty
Grey schist
Asia, Bangladesh, , ,

To:From: