Vase
Joseon Dynasty
Porcelain with white glaze
Asia, Korea, , ,

To:From: