• Yabashi, Rokuro

 • Yamaguchi, Soken

 • Yamaguchi, Bidou

 • Yandong, Zeng

 • Yang, Gihun

 • Yasuaki

 • Yasuimoku Komuten Company Ltd.

 • Yasuo_, Hayashi

 • Yellin, Samuel

 • Yen, Hua

 • Yin, Wang

 • Ying-mao, Wu

 • Yoshitada

 • Youn

 • Young, James

 • Young Bear, John

 • Young Bear (Ko ta to), John

 • Yu-yang, Wen

 • Yuan, Juan

 • Yukinobu, Kiyohara

 • Yung, Li

 • Yunpeng, Ding

 • Yu_ji, Nagata

    •